O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog

Knjigovodstvene usluge


Šta uključuje knjigovodstvo?


Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata:

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Vođenje stalnih sredstava i sitnog inventara
 • Obračun plata i izradu poreskih prijava
 • Pripremu elektronskih naloga za platu (ukoliko klijent ima elektronsko bankarstvo kod najznačajnijih banaka u BiH) ili virmana ukoliko klijent obaveze plaća kroz šaltersko poslovanje
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i slično
 • Pripremu elektronskih naloga za plaćanje ugovora o djelu i sl. (ukoliko klijent ima elektronsko bankarstvo kod najznačajnijih banaka u BiH) ili virmana ukoliko klinet obaveze plaća kroz šaltersko poslovanje
 • Izradu i podnošenje PDV prijave
 • Izradu zakonima propisanih izvještaja
 • Pripremu i sastavljanje godišnjeg obračuna.

Kako se utvrđuje obim usluga knjigovodstva?

Neke usluge, poput izrade PDV prijave ili godišnjeg obračuna nema nikakvog smisla prebrojavati jer se radi o uslugama koje se događaju rijetko.

Sa druge strane, broj izdatih i primljenih faktura, broj izvoda, broj zaposlenih, broj obrađenih ugovora o djelu i slično, svakako se mogu prebrojati i tačno izmjeriti.

Budući da se cijena knjigovodstvenih usluga bazira na utrošku vremena za nekog klijenta, na osnovu ovih parametara izvodi se cijena po promjeni pa se po ovom principu kreira i cijena.

Za okvirnu informaciju o tome koliko bi vas knjigovodstvo zapravo stajalo kontaktirajte nas na e-mail info@dacc.ba ili telefonom na +387 33 268 661. Mi ćemo od vas zatražiti određene parametre i javiti vam se u kratkom roku sa ponudom koja vas ni na koji način ne obavezuje. Ukoliko niste zadovoljni cijenom koju ste dobili javite nam se da zajednički provjerimo način na koji smo izveli kalkulaciju te da pokušamo pronaći rješenje koje će biti zadovoljavajuće za obje strane.

 


Šta nije uključeno u cijenu?


Kako je već i naglašeno postoji značajna razlika između usluga knjigovodstva i usluga računovodstva. Računovodstvene usluge su po obimu manje ali vrijeme i znanje potrebno za njihovo pružanje, te broj informacija koje je prije davanja odgovora neophodno prikupiti, često zahtijevaju značajan angažman različitih resursa pa se zbog toga ove usluge u cijenu knjigovodstva nikako ne mogu uključiti.

Dakle, iako će vam svaki knjigovođa pružiti osnovne operativne informacije i upute iz domena računovodstva radi potrebe da sam proces knjiženja teče neometano specifične upite i konkretna pitanja te traženje mišljenja i savjeta, bilo pismeno ili telefonski, nisu integralni dio usluga knjigovodstva.

U usluge knjigovodstva u pravilu također nisu uključene usluge zastupanja pred organima uprave, urgetno rješavanje vanrednih upita, preliminarni izvještaji o stanju poslovanja i slične usluge koje su karakteristika računovodstvenih usluga.

Ostale raspoložive usluge

Dodatne usluge koje je moguće ugovoriti uz usluge knjigovodstva su:

 • Preuzimanje dokumentacije na dogovoreni datum
 • Elektronska verzija KIF-a i KUF-a
 • Uvezivanje knjigovodstvenog programa kojim se vrše knjiženja sa istim ili drugim programima ukoliko je takvo povezivanje moguće.
20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...